Vad är | Nationell Patientenkät
 

Vad är Nationell Patientenkät?

Nationell Patientenkät är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patienternas upplevelse av hälso- och sjukvården. Undersökningen genomförs av undersökningsföretaget CMA Research på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Patienternas erfarenheter av och synpunkter på vården är en viktig källa för att ständigt förbättra sjukvården. Genom Nationell Patientenkät får patienter möjlighet att berätta om och betygsätta sina erfarenheter och upplevelser. Frågorna handlar bl.a. om bemötande, delaktighet, förtroende och information. Resultaten ska användas för att utveckla och förbättra vården utifrån ett patientperspektiv, vara ett underlag för jämförelser mellan vårdenheter och ett redskap för styrning och ledning.

Hur besvarar jag enkäten?

Du som blivit slumpmässigt utvald har fått en inbjudan att delta i Nationell Patientenkät. I inbjudan finns information om vad som gäller för just dig och hur du går tillväga för att delta i undersökningen. Det pågår flera undersökningar parallellt där metoden varierar.

Har du fått en inloggningskod besvarar du enkäten genom att ange din kod här. Har du fått en QR-kod scannar du den med hjälp av din smartphone/surfplatta och besvarar enkäten direkt i din mobila enhet. Om du fått en enkät hemskickad kan du även svara genom att fylla i den och portofritt returnera den i medföljande svarskuvert. Svara på frågorna om din upplevelse och hjälp svenska vårdgivare att förbättra hälso- och sjukvården.

Behandlas mina uppgifter med sekretess?

Ja, dina svar behandlas med sekretess. Det kommer inte gå att härleda svaren till enskilda individer. Resultaten av undersökningen kommer att redovisas i form av aggregerad data, det vill säga som statistik och sammanställd information på en övergripande nivå. I enkäten finns ett fält för fritext, var god lämna ej några personuppgifter där.

Hur behandlar landstingen resultaten?

Mätningar med Nationell Patientenkät ska bidra till att förbättra hälso- och sjukvården. Att få mer kunskap om hur patienterna upplever kontakten med vården, kunna göra jämförelser mellan enheter, lära av varandra, se förändringar över tiden och förstå variationer mellan olika områden och grupper är en förutsättning för detta förbättringsarbete.

Resultaten återkopplas till deltagande mottagningar och avdelningar, där ledningen kommer att använda resultaten som underlag vid verksamhetsutveckling. Allmänheten och de patienter som svarat på undersökningen kommer också att få ta del av resultaten.

Vart vänder jag mig med frågor?

Frågor om undersökningen ställs direkt till CMA Research via mail: support@patientenkat.se eller kostnadsfritt via telefon: 08-80 62 02, vardagar mellan 08.00-17.00.

Om jag inte vill vara med i undersökningen?

Kontakta CMA Research kostnadsfritt via telefon: 08-80 62 02, vardagar mellan 08.00-17.00.